Кариери

За да достигне и да бъде полезна за клиентите си, Булсатком има широка мрежа от бизнес центрове (над 450 човека) и технически екипи (близо 500).
Осъзнавайки значимостта на хората, които са лицето на компанията пред клиентите ни, ние сме отворени в търсене на точните попълнения за екипа ни.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази обява, се обработват и съхраняват от Булсатком като администратор в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“).

Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни, се съдържа в Уведомление за поверителност за защита на лични данни  и информационна сигурност на служителите, която е публикувана тук.