ОБЯВИ ЗА РАБОТА

ТЕХНИК ТЕЛЕВИЗИЯ И ИНТЕРНЕТ
гр. ПЛОВДИВ
Активна от 20.09.2021г. до 20.10.2021г. вкл.

Основни задължения:

 • Извършва монтаж и демонтаж на интернет, ТV и телефонно оборудване при клиенти и в мрежата на Оператора.
 • Отстранява възникнали проблеми и аварии по мрежата и при клиенти;
 • Регулярно отчита извършената работа.
  Какво предлагаме:
 • Възможност да се присъедините към един от най-големите работодатели в България;
 • Сертификации и обучения, свързани с дейността;
 • Интересна и предизвикателна работа като част от добре интегриран и динамичен екип;
 • Отлични възможности за реализация и развитие;
 • Постоянен трудов договор и спазване на всички изисквания по кодекса на труда;
 • Осигурен служебен автомобил за изпълнение на трудовите задължения;
 • Високо за сектора заплащане;
 • Баланс между работа и личен живот, приятелска работна среда.
  Успешните кандидати притежават:
 • Умения за работа в екип и колегиалност;
 • Умения за работа с крайни срокове;
 • Личностни качества - дисциплинираност, инициативност, комуникативност, вежливост;
 • Завършено средно образование;
 • Умения за работа на компютър - Microsoft Office, Internet;
 • Шофьорска книжка кат. „Б”;
 • Предимство ще имат кандидати с придобита квалификация по следните специалности: електроника, компютърни системи и технологии, автоматика или друга техническа, подходяща за длъжността;
  Ако се интересувате, моля, изпратете ни вашата автобиография на български език на мейл адрес: jobs@bulsat.com
СЧЕТОВОДИТЕЛ
гр. СОФИЯ
Активна от 14.09.2021г. до 14.10.2021г. вкл.

Основни задължения:

 • Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по счетоводните сметки, за които отговаря;
 • Изготвя справки от аналитични сметки, участва при изработването на междинни отчети, както и при изготвянето на годишния финансов отчет на компанията;
 • Участва в изготвянето на месечните справки - декларации по ЗДДС, периодичните декларации и годишните декларации по ЗКПО и изготвяне на тримесечни отчети към БНБ;
 • Организира и осъществява своевременното уреждане на сметните взаимоотношения с дебитори и кредитори, за уреждане взаимоотношенията с бюджета, общинските съвети и с банките, за провеждане инвентаризации и проверки на парични и стоково-материални ценности, за уреждане взаимоотношенията с осигурителните фондове, за съхраняването на счетоводните документи и предаването им по установения ред в архива;
 • Осигурява необходимата информация при реализиране на имуществената отговорност на работници и служители при липси и разхищения на парични средства и материални ценности, както и при търсене на отговорност при неизпълнение на договорни задължения от клиенти на предприятието;
 • Изпълнява и други задачи, възложени му от ръководството на компанията, отчита резултатите си пред Главния счетоводител.
  Успешните кандидати отговарят на следните критерии:
 • Аналитично мислене;
 • Самостоятелност при справяне със задачите;
 • Прецизност и внимание към детайлите;
 • Отговорност към поставените цели;
 • Конфиденциалност и лоялност;
 • Завършено висше образование, специалности Счетоводна дейност, Финанси;
 • Компютърна грамотност – работа с програмни продукти, свързани със счетоводната дейност. Работа с Ажур L се счита за предимство, отлично владеене на MS Excel;
 • Минимум 2 години счетоводен опит;
 • Добро познаване на нормативните актове, свързани със счетоводната отчетност, данъчното и осигурителното право; международни стандарти за финансово отчитане, реда и условията за извършване на осчетоводявания и инвентаризации, организацията на първичната отчетност и вида на първичните счетоводни документи.
  Ние Ви предлагаме:
 • Възможност да се присъедините към един от най-големите работодатели в България;
 • Да покажете иновативен подход и да развиете потенциала си;
 • Добро за сектора заплащане;
 • Професионална, позитивна и ориентирана към екип работна среда;
 • Баланс между работа и личен живот;
 • Възможност за бъдещо развитие в компанията и постоянен трудов ангажимент.
  Ако се интересувате, моля, изпратете ни вашата автобиография и снимка на български език на мейл адрес: jobs@bulsat.com
КООРДИНАТОР ТЕХНИЧЕСКИ ЕКИПИ
гр. СОФИЯ
Активна от 20.07.2021г. до 20.08.2021г. вкл.

Основни задължения:

 • Координира, подпомага и отчита дейността на техническите екипи;
 • Активно комуникира с клиенти на „Булсатком“, уговаря посещения и изготвя графици;
 • Поддържа актуална адресна база данни за монтираните оборудвания;
 • Работи със специализиран софтуер тикет и билинг системи.
  Какво предлагаме:
 • Възможност да се присъедините към един от най-големите работодатели в България;
 • Обучения, свързани с дейността;
 • Интересна и предизвикателна работа като част от добре интегриран и динамичен екип;
 • Отлични възможности за реализация и развитие;
 • Постоянен трудов договор и спазване на всички изисквания по кодекса на труда;
 • Високо за сектора заплащане;
 • Баланс между работа и личен живот, приятелска работна среда.
  Успешните кандидати притежават:
 • Умения за работа в екип и колегиалност;
 • Умения за работа с крайни срокове;
 • Личностни качества - организираност, инициативност, комуникативност, вежливост;
 • Завършено средно образование;
 • Умения за работа на компютър - Microsoft Office, Internet;
  Ако се интересувате, моля, изпратете ни вашата автобиография на български език на мейл адрес: jobs@bulsat.com
СТАЖАНТ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
гр. СОФИЯ
Активна от 12.07.2021г. до 30.07.2021г. вкл.

Основни задължения:

 • Следи, проучва и анализира продуктите и услугите, предлагани от конкурентите на компанията;
 • Проследява технологичното развитие на фиксираните услуги - интернет и телевизия;
 • Изготвя презентации и визуално представяне на информация;
 • Подпомага процеса по изпълнение на промоции и кампании;
 • Участва в процеса по стартиране на нови планове, оферти и продукти;
 • Обновява информацията, свързана с продуктите и услугите във вътрешната интранет платформа.
  Успешните кандидати отговарят на следните критерии:
 • Аналитично мислене;
 • Креативност, инициативност и проактивност;
 • Организираност;
 • Отговорност към поставените цели;
 • Компютърна грамотност – MS Office;
 • Добро ниво на владеене на английски език.
 • Студент, изучаваш някоя от специалностите - Маркетинг, Финанси, Телекомуникации, Компютърни системи, Иновации, Предприемачество.
  Ние Ви предлагаме:
 • Да придобиете знания и умения в областта на маркетинга/продукти и услуги;
 • Да покажете иновативен подход и да развиете потенциала си;
 • Да сте част от млад, динамичен и амбициозен екип с богат опит в маркетинг комуникации, реклама, развитие на продукти и услуги, и много други;
 • Платен стаж - 6 месеца
 • Възможност за бъдещо развитие в компанията.
  Ако се интересувате, моля, изпратете ни вашата автобиография и снимка на български език на мейл адрес: jobs@bulsat.com
СПЕЦИАЛИСТ ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ КЛИЕНТИ
гр. СОФИЯ
Активна от 14.05.2021г. до 30.06.2021г. вкл.

Основни задължения:

 • Обслужва постъпили заявки, чрез вътрешните системи и програми на компанията;
 • Обработва постъпилите заявки по електронна поща, вътрешни системи и телефон;
 • Подпомага работата на магазините и контактния център на „Булсатком“ЕАД;
 • Подава навременна информация за регистрирани проблеми при функциониране на вътрешните системи към съответните подразделения и звена в компанията;
 • Изготвя регулярни отчети за дейността си.
  Успешните кандидати притежават:
 • Аналитични умения;
 • Умения за приоритизране на задачи и управление на време;
 • Умения за работа в екип и колегиалност;
 • Прецизност, внимание към детайла;
 • Завършено висше образование или в процес на придобиване;
 • Умения за работа с потребителски операционни системи – Windows OS,MS Office, CRM ;
 • Свободно владеене на английски език, писмено и говоримо се счита за предимство;
 • Предишен опит на подобна позиция и опит в работата с база данни се счита за предимство.
  Какво предлагаме:
 • Възможност да се присъедините към един от най-големите работодатели в България;
 • Фирмено обучение;
 • Интересна и предизвикателна работа като част от добре интегриран и динамичен екип;
 • Трудов договор и спазване на всички изисквания по кодекса на труда;
 • Отлични възможности за реализация и развитие.
  Ако се интересувате, моля, изпратете ни вашата автобиография и снимка на български език на мейл адрес: jobs@bulsat.com
ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ
гр. СОФИЯ
Активна от 13.05.2021г. до 28.05.2021г. вкл.

Основни задължения:

 • Постига заложените екипни и индивидуални търговски цели;
 • Посреща, консултира и обслужва клиентите приветливо и компетентно;
 • Осъществява активна комуникация с клиентите и презентира актуалните търговски предложения на компанията;
 • Активно представя продуктите и услугите на компанията пред настоящи и потенциални клиенти;
 • Продава продукти и услуги на компанията, и сключва договори с крайни клиенти;
 • Участва в различни търговски активности и кампании;
 • Спазва зададените от компанията правила и стандарти на работа;
 • Работи прецизно с вътрешните системи, свързани с продажбите;
 • Интересува се от новите технологии на телекомуникационния пазар.
 • Активно си сътрудничи с колегите в офиса и с преките ръководители.
  Успешните кандидати притежават:
 • Изявени комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип и колегиалност;
 • Ориентираност към постигане на високи резултати;
 • Желание за работа и енергичност при общуване с клиенти;
 • Личностни качества - дисциплинираност, инициативност, вежливост;
 • Завършено средно образование;
 • Умения за работа на компютър - Microsoft Office, Internet.
 • Предишен опит в телекомуникационния бранш е предимство.
  Какво предлагаме:
 • Възможност да се присъедините към един от най-големите работодатели в България;
 • Фирмено обучение;
 • Интересна и предизвикателна работа като част от добре интегриран и динамичен екип;
 • Трудов договор и спазване на всички изисквания по кодекса на труда;
 • Отлични възможности за реализация и развитие.
 • Основно месечно възнаграждение и допълнително стимулиране за изпълнение на поставените месечни цели, както и регулярни финансови поощрения от търговски игри, активности и състезания, текущо организирани от Компанията.
  Ако се интересувате, моля, изпратете ни вашата автобиография и снимка на български език на мейл адрес: jobs@bulsat.com
РАЙОНЕН МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ
гр. БЛАГОЕВГРАД
Активна от 13.05.2021г. до 28.05.2021г. вкл.

Основни задължения:

 • Отговаря за търговското представяне на продавач-консултантите, продажбените резултати в поверените му бизнес центрове и задържането на клиенти в района;
 • Презентира и разяснява новите продукти и промоции на екипите, за които отговаря;
 • Регулярно извършва оценка на знанията на продавач-консултантите в района относно новите и съществуващи продукти и промоции;
 • Задава и комуникира месечни индивидуални цели на всеки продавач-консултант в района и следи ежедневно за тяхното изпълнение;
 • Оказва пълно съдействие и подкрепа на служителите, изпълняващи служебните си задължения в района;
 • Извършва регулярни посещения на всеки бизнес център в района, съгласно предварително изготвен график;
 • Работи активно с бизнес центровете за изпълнение на маркетинговата политика на Дружеството и търговските цели на района;
 • Спазва законовите изисквания относно работата на бизнес центровете и указва пълно съдействие на съответните органи при възникнали проверки.
 • Предоставя справки и отчети от своята и дейността на поверения му район.
 • Отговаря за наемането и развитието на продавач-консултанти в бизнес центровете, за които отговаря.
  Успешните кандидати притежават:
 • Изявени организационни умения;
 • Самостоятелност при решаване на проблем;
 • Умения за работа в екип и колегиалност;
 • Ориентираност към постигане на високи резултати;
 • Личностни качества - дисциплинираност, инициативност, комуникативност;
 • Завършено висше образование;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Минимум една година опит в управлението на търговски екипи;
 • Умения за работа на компютър - Microsoft Office, Internet;
 • Шофьорска книжка кат. „Б”;
  Какво предлагаме:
 • Възможност да се присъедините към един от най-големите работодатели в България;
 • Обучения, свързани с дейността;
 • Интересна и предизвикателна работа като част от добре интегриран и динамичен екип;
 • Трудов договор и спазване на всички изисквания по кодекса на труда;
 • Отлични възможности за реализация и развитие.
 • Основно месечно възнаграждение и допълнително стимулиране за изпълнение на поставените месечни цели, както и регулярни финансови поощрения от търговски игри, активности и състезания, текущо организирани от Компанията.
  Ако се интересувате, моля, изпратете ни вашата автобиография и снимка на български език на мейл адрес: jobs@bulsat.com
РАЙОНЕН МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ
гр. СОФИЯ
Активна от 13.05.2021г. до 28.05.2021г. вкл.

Основни задължения:

 • Отговаря за търговското представяне на продавач-консултантите, продажбените резултати в поверените му бизнес центрове и задържането на клиенти в района;
 • Презентира и разяснява новите продукти и промоции на екипите, за които отговаря;
 • Регулярно извършва оценка на знанията на продавач-консултантите в района относно новите и съществуващи продукти и промоции;
 • Задава и комуникира месечни индивидуални цели на всеки продавач-консултант в района и следи ежедневно за тяхното изпълнение;
 • Оказва пълно съдействие и подкрепа на служителите, изпълняващи служебните си задължения в района;
 • Извършва регулярни посещения на всеки бизнес център в района, съгласно предварително изготвен график;
 • Работи активно с бизнес центровете за изпълнение на маркетинговата политика на Дружеството и търговските цели на района;
 • Спазва законовите изисквания относно работата на бизнес центровете и указва пълно съдействие на съответните органи при възникнали проверки.
 • Предоставя справки и отчети от своята и дейността на поверения му район.
 • Отговаря за наемането и развитието на продавач-консултанти в бизнес центровете, за които отговаря.
  Успешните кандидати притежават:
 • Изявени организационни умения;
 • Самостоятелност при решаване на проблем;
 • Умения за работа в екип и колегиалност;
 • Ориентираност към постигане на високи резултати;
 • Личностни качества - дисциплинираност, инициативност, комуникативност;
 • Завършено висше образование;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Минимум една година опит в управлението на търговски екипи;
 • Умения за работа на компютър - Microsoft Office, Internet;
 • Шофьорска книжка кат. „Б”;
 • Предишен опит в управлението на търговски екипи в телекомуникационния сектор е предимство.
  Какво предлагаме:
 • Възможност да се присъедините към един от най-големите работодатели в България;
 • Обучения, свързани с дейността;
 • Интересна и предизвикателна работа като част от добре интегриран и динамичен екип;
 • Трудов договор и спазване на всички изисквания по кодекса на труда;
 • Отлични възможности за реализация и развитие.
 • Основно месечно възнаграждение и допълнително стимулиране за изпълнение на поставените месечни цели, както и регулярни финансови поощрения от търговски игри, активности и състезания, текущо организирани от Компанията.
  Ако се интересувате, моля, изпратете ни вашата автобиография и снимка на български език на мейл адрес: jobs@bulsat.com
ТЕХНИК ТЕЛЕВИЗИЯ И ИНТЕРНЕТ
гр. КАЗАНЛЪК
Активна от 19.05.2021г. до 14.06.2021г. вкл.

Основни задължения:

 • Полага телекомуникационни тръби, изтегля и окачва телекомуникационни кабели (включително оптични), инсталира допълнително оборудване за пренос на сигнал;
 • Извършва инсталиране и деинсталиране на интернет, ТV и стационарно телефонно оборудване при крайния потребител;
 • Монтира разпределителни кутии, работи на височина по стълбове, работи в шахти, изкопи или тунели по предварително зададен график;
 • Отстранява възникнали проблеми и аварии по мрежата при клиенти;
 • Поддържа необходимото техническо оборудване на кабелната разпределителна мрежа;
 • Регулярно отчита извършената работа.
  Какво предлагаме:
 • Възможност да се присъедините към един от най-големите работодатели в България;
 • Сертификации и обучения, свързани с дейността;
 • Интересна и предизвикателна работа като част от добре интегриран и динамичен екип;
 • Отлични възможности за реализация и развитие;
 • Постоянен трудов договор и спазване на всички изисквания по кодекса на труда;
 • Високо за сектора заплащане;
 • Баланс между работа и личен живот, приятелска работна среда.
  Успешните кандидати притежават:
 • Умения за работа в екип и колегиалност;
 • Умения за работа с крайни срокове;
 • Личностни качества - дисциплинираност, инициативност, комуникативност, вежливост;
 • Завършено средно образование;
 • Умения за работа на компютър - Microsoft Office, Internet;
 • Шофьорска книжка кат. „Б”;
 • Познания по електробезопасност на труда и работа с ел. уреди;
 • Предимство ще имат кандидати с придобита квалификация по следните специалности: електроника, компютърни системи и технологии, автоматика или друга техническа, подходяща за длъжността;
 • Една година професионален опит на сходна позиция в телекомуникационен или друг технически сектор е предимство.
  Ако се интересувате, моля, изпратете ни вашата автобиография на български език на мейл адрес: jobs@bulsat.com
ТЕХНИК ТЕЛЕВИЗИЯ И ИНТЕРНЕТ
гр. КРИЧИМ
Активна от 19.05.2021г. до 14.06.2021г. вкл.

Основни задължения:

 • Полага телекомуникационни тръби, изтегля и окачва телекомуникационни кабели (включително оптични), инсталира допълнително оборудване за пренос на сигнал;
 • Извършва инсталиране и деинсталиране на интернет, ТV и стационарно телефонно оборудване при крайния потребител;
 • Монтира разпределителни кутии, работи на височина по стълбове, работи в шахти, изкопи или тунели по предварително зададен график;
 • Отстранява възникнали проблеми и аварии по мрежата при клиенти;
 • Поддържа необходимото техническо оборудване на кабелната разпределителна мрежа;
 • Регулярно отчита извършената работа.
  Какво предлагаме:
 • Възможност да се присъедините към един от най-големите работодатели в България;
 • Сертификации и обучения, свързани с дейността;
 • Интересна и предизвикателна работа като част от добре интегриран и динамичен екип;
 • Отлични възможности за реализация и развитие;
 • Постоянен трудов договор и спазване на всички изисквания по кодекса на труда;
 • Високо за сектора заплащане;
 • Баланс между работа и личен живот, приятелска работна среда.
  Успешните кандидати притежават:
 • Умения за работа в екип и колегиалност;
 • Умения за работа с крайни срокове;
 • Личностни качества - дисциплинираност, инициативност, комуникативност, вежливост;
 • Завършено средно образование;
 • Умения за работа на компютър - Microsoft Office, Internet;
 • Шофьорска книжка кат. „Б”;
 • Познания по електробезопасност на труда и работа с ел. уреди;
 • Предимство ще имат кандидати с придобита квалификация по следните специалности: електроника, компютърни системи и технологии, автоматика или друга техническа, подходяща за длъжността;
 • Една година професионален опит на сходна позиция в телекомуникационен или друг технически сектор е предимство.
  Ако се интересувате, моля, изпратете ни вашата автобиография на български език на мейл адрес: jobs@bulsat.com
ТЕХНИК ТЕЛЕВИЗИЯ И ИНТЕРНЕТ
гр. ЛЮБИМЕЦ
Активна от 19.05.2021г. до 14.06.2021г. вкл.

Основни задължения:

 • Полага телекомуникационни тръби, изтегля и окачва телекомуникационни кабели (включително оптични), инсталира допълнително оборудване за пренос на сигнал;
 • Извършва инсталиране и деинсталиране на интернет, ТV и стационарно телефонно оборудване при крайния потребител;
 • Монтира разпределителни кутии, работи на височина по стълбове, работи в шахти, изкопи или тунели по предварително зададен график;
 • Отстранява възникнали проблеми и аварии по мрежата при клиенти;
 • Поддържа необходимото техническо оборудване на кабелната разпределителна мрежа;
 • Регулярно отчита извършената работа.
  Какво предлагаме:
 • Възможност да се присъедините към един от най-големите работодатели в България;
 • Сертификации и обучения, свързани с дейността;
 • Интересна и предизвикателна работа като част от добре интегриран и динамичен екип;
 • Отлични възможности за реализация и развитие;
 • Постоянен трудов договор и спазване на всички изисквания по кодекса на труда;
 • Високо за сектора заплащане;
 • Баланс между работа и личен живот, приятелска работна среда.
  Успешните кандидати притежават:
 • Умения за работа в екип и колегиалност;
 • Умения за работа с крайни срокове;
 • Личностни качества - дисциплинираност, инициативност, комуникативност, вежливост;
 • Завършено средно образование;
 • Умения за работа на компютър - Microsoft Office, Internet;
 • Шофьорска книжка кат. „Б”;
 • Познания по електробезопасност на труда и работа с ел. уреди;
 • Предимство ще имат кандидати с придобита квалификация по следните специалности: електроника, компютърни системи и технологии, автоматика или друга техническа, подходяща за длъжността;
 • Една година професионален опит на сходна позиция в телекомуникационен или друг технически сектор е предимство.
  Ако се интересувате, моля, изпратете ни вашата автобиография на български език на мейл адрес: jobs@bulsat.com
ТЕХНИК ТЕЛЕВИЗИЯ И ИНТЕРНЕТ
гр. ПЛОВДИВ
Активна от 19.05.2021г. до 31.08.2021г. вкл.

Основни задължения:

 • Полага телекомуникационни тръби, изтегля и окачва телекомуникационни кабели (включително оптични), инсталира допълнително оборудване за пренос на сигнал;
 • Извършва инсталиране и деинсталиране на интернет, ТV и стационарно телефонно оборудване при крайния потребител;
 • Монтира разпределителни кутии, работи на височина по стълбове, работи в шахти, изкопи или тунели по предварително зададен график;
 • Отстранява възникнали проблеми и аварии по мрежата при клиенти;
 • Поддържа необходимото техническо оборудване на кабелната разпределителна мрежа;
 • Регулярно отчита извършената работа.
  Какво предлагаме:
 • Възможност да се присъедините към един от най-големите работодатели в България;
 • Сертификации и обучения, свързани с дейността;
 • Интересна и предизвикателна работа като част от добре интегриран и динамичен екип;
 • Отлични възможности за реализация и развитие;
 • Постоянен трудов договор и спазване на всички изисквания по кодекса на труда;
 • Високо за сектора заплащане;
 • Баланс между работа и личен живот, приятелска работна среда.
  Успешните кандидати притежават:
 • Умения за работа в екип и колегиалност;
 • Умения за работа с крайни срокове;
 • Личностни качества - дисциплинираност, инициативност, комуникативност, вежливост;
 • Завършено средно образование;
 • Умения за работа на компютър - Microsoft Office, Internet;
 • Шофьорска книжка кат. „Б”;
 • Познания по електробезопасност на труда и работа с ел. уреди;
 • Предимство ще имат кандидати с придобита квалификация по следните специалности: електроника, компютърни системи и технологии, автоматика или друга техническа, подходяща за длъжността;
 • Една година професионален опит на сходна позиция в телекомуникационен или друг технически сектор е предимство.
  Ако се интересувате, моля, изпратете ни вашата автобиография на български език на мейл адрес: jobs@bulsat.com
ТЕХНИК ТЕЛЕВИЗИЯ И ИНТЕРНЕТ
гр. РАДНЕВО
Активна от 19.05.2021г. до 14.06.2021г. вкл.

Основни задължения:

 • Полага телекомуникационни тръби, изтегля и окачва телекомуникационни кабели (включително оптични), инсталира допълнително оборудване за пренос на сигнал;
 • Извършва инсталиране и деинсталиране на интернет, ТV и стационарно телефонно оборудване при крайния потребител;
 • Монтира разпределителни кутии, работи на височина по стълбове, работи в шахти, изкопи или тунели по предварително зададен график;
 • Отстранява възникнали проблеми и аварии по мрежата при клиенти;
 • Поддържа необходимото техническо оборудване на кабелната разпределителна мрежа;
 • Регулярно отчита извършената работа.
  Какво предлагаме:
 • Възможност да се присъедините към един от най-големите работодатели в България;
 • Сертификации и обучения, свързани с дейността;
 • Интересна и предизвикателна работа като част от добре интегриран и динамичен екип;
 • Отлични възможности за реализация и развитие;
 • Постоянен трудов договор и спазване на всички изисквания по кодекса на труда;
 • Високо за сектора заплащане;
 • Баланс между работа и личен живот, приятелска работна среда.
  Успешните кандидати притежават:
 • Умения за работа в екип и колегиалност;
 • Умения за работа с крайни срокове;
 • Личностни качества - дисциплинираност, инициативност, комуникативност, вежливост;
 • Завършено средно образование;
 • Умения за работа на компютър - Microsoft Office, Internet;
 • Шофьорска книжка кат. „Б”;
 • Познания по електробезопасност на труда и работа с ел. уреди;
 • Предимство ще имат кандидати с придобита квалификация по следните специалности: електроника, компютърни системи и технологии, автоматика или друга техническа, подходяща за длъжността;
 • Една година професионален опит на сходна позиция в телекомуникационен или друг технически сектор е предимство.
  Ако се интересувате, моля, изпратете ни вашата автобиография на български език на мейл адрес: jobs@bulsat.com
ТЕХНИК ТЕЛЕВИЗИЯ И ИНТЕРНЕТ
гр. СИМЕОНОВГРАД
Активна от 19.05.2021г. до 14.06.2021г. вкл.

Основни задължения:

 • Полага телекомуникационни тръби, изтегля и окачва телекомуникационни кабели (включително оптични), инсталира допълнително оборудване за пренос на сигнал;
 • Извършва инсталиране и деинсталиране на интернет, ТV и стационарно телефонно оборудване при крайния потребител;
 • Монтира разпределителни кутии, работи на височина по стълбове, работи в шахти, изкопи или тунели по предварително зададен график;
 • Отстранява възникнали проблеми и аварии по мрежата при клиенти;
 • Поддържа необходимото техническо оборудване на кабелната разпределителна мрежа;
 • Регулярно отчита извършената работа.
  Какво предлагаме:
 • Възможност да се присъедините към един от най-големите работодатели в България;
 • Сертификации и обучения, свързани с дейността;
 • Интересна и предизвикателна работа като част от добре интегриран и динамичен екип;
 • Отлични възможности за реализация и развитие;
 • Постоянен трудов договор и спазване на всички изисквания по кодекса на труда;
 • Високо за сектора заплащане;
 • Баланс между работа и личен живот, приятелска работна среда.
  Успешните кандидати притежават:
 • Умения за работа в екип и колегиалност;
 • Умения за работа с крайни срокове;
 • Личностни качества - дисциплинираност, инициативност, комуникативност, вежливост;
 • Завършено средно образование;
 • Умения за работа на компютър - Microsoft Office, Internet;
 • Шофьорска книжка кат. „Б”;
 • Познания по електробезопасност на труда и работа с ел. уреди;
 • Предимство ще имат кандидати с придобита квалификация по следните специалности: електроника, компютърни системи и технологии, автоматика или друга техническа, подходяща за длъжността;
 • Една година професионален опит на сходна позиция в телекомуникационен или друг технически сектор е предимство.
  Ако се интересувате, моля, изпратете ни вашата автобиография на български език на мейл адрес: jobs@bulsat.com
ТЕХНИК ТЕЛЕВИЗИЯ И ИНТЕРНЕТ
гр. СОФИЯ
Активна от 20.05.2021г. до 30.09.2021г. вкл.

Основни задължения:

 • Полага телекомуникационни тръби, изтегля и окачва телекомуникационни кабели (включително оптични), инсталира допълнително оборудване за пренос на сигнал;
 • Извършва инсталиране и деинсталиране на интернет, ТV и стационарно телефонно оборудване при крайния потребител;
 • Монтира разпределителни кутии, работи на височина по стълбове, работи в шахти, изкопи или тунели по предварително зададен график;
 • Отстранява възникнали проблеми и аварии по мрежата при клиенти;
 • Поддържа необходимото техническо оборудване на кабелната разпределителна мрежа;
 • Регулярно отчита извършената работа.
  Какво предлагаме:
 • Възможност да се присъедините към един от най-големите работодатели в България;
 • Сертификации и обучения, свързани с дейността;
 • Интересна и предизвикателна работа като част от добре интегриран и динамичен екип;
 • Отлични възможности за реализация и развитие;
 • Постоянен трудов договор и спазване на всички изисквания по кодекса на труда;
 • Високо за сектора заплащане;
 • Баланс между работа и личен живот, приятелска работна среда.
  Успешните кандидати притежават:
 • Умения за работа в екип и колегиалност;
 • Умения за работа с крайни срокове;
 • Личностни качества - дисциплинираност, инициативност, комуникативност, вежливост;
 • Завършено средно образование;
 • Умения за работа на компютър - Microsoft Office, Internet;
 • Шофьорска книжка кат. „Б”;
 • Познания по електробезопасност на труда и работа с ел. уреди;
 • Предимство ще имат кандидати с придобита квалификация по следните специалности: електроника, компютърни системи и технологии, автоматика или друга техническа, подходяща за длъжността;
 • Една година професионален опит на сходна позиция в телекомуникационен или друг технически сектор е предимство.
  Ако се интересувате, моля, изпратете ни вашата автобиография на български език на мейл адрес: jobs@bulsat.com
ТЕХНИК ТЕЛЕВИЗИЯ И ИНТЕРНЕТ
гр. СТАРА ЗАГОРА
Активна от 19.05.2021г. до 14.06.2021г. вкл.

Основни задължения:

 • Полага телекомуникационни тръби, изтегля и окачва телекомуникационни кабели (включително оптични), инсталира допълнително оборудване за пренос на сигнал;
 • Извършва инсталиране и деинсталиране на интернет, ТV и стационарно телефонно оборудване при крайния потребител;
 • Монтира разпределителни кутии, работи на височина по стълбове, работи в шахти, изкопи или тунели по предварително зададен график;
 • Отстранява възникнали проблеми и аварии по мрежата при клиенти;
 • Поддържа необходимото техническо оборудване на кабелната разпределителна мрежа;
 • Регулярно отчита извършената работа.
  Какво предлагаме:
 • Възможност да се присъедините към един от най-големите работодатели в България;
 • Сертификации и обучения, свързани с дейността;
 • Интересна и предизвикателна работа като част от добре интегриран и динамичен екип;
 • Отлични възможности за реализация и развитие;
 • Постоянен трудов договор и спазване на всички изисквания по кодекса на труда;
 • Високо за сектора заплащане;
 • Баланс между работа и личен живот, приятелска работна среда.
  Успешните кандидати притежават:
 • Умения за работа в екип и колегиалност;
 • Умения за работа с крайни срокове;
 • Личностни качества - дисциплинираност, инициативност, комуникативност, вежливост;
 • Завършено средно образование;
 • Умения за работа на компютър - Microsoft Office, Internet;
 • Шофьорска книжка кат. „Б”;
 • Познания по електробезопасност на труда и работа с ел. уреди;
 • Предимство ще имат кандидати с придобита квалификация по следните специалности: електроника, компютърни системи и технологии, автоматика или друга техническа, подходяща за длъжността;
 • Една година професионален опит на сходна позиция в телекомуникационен или друг технически сектор е предимство.
  Ако се интересувате, моля, изпратете ни вашата автобиография на български език на мейл адрес: jobs@bulsat.com
ТЕХНИК ТЕЛЕВИЗИЯ И ИНТЕРНЕТ
гр. ХАСКОВО
Активна от 19.05.2021г. до 14.06.2021г. вкл.

Основни задължения:

 • Полага телекомуникационни тръби, изтегля и окачва телекомуникационни кабели (включително оптични), инсталира допълнително оборудване за пренос на сигнал;
 • Извършва инсталиране и деинсталиране на интернет, ТV и стационарно телефонно оборудване при крайния потребител;
 • Монтира разпределителни кутии, работи на височина по стълбове, работи в шахти, изкопи или тунели по предварително зададен график;
 • Отстранява възникнали проблеми и аварии по мрежата при клиенти;
 • Поддържа необходимото техническо оборудване на кабелната разпределителна мрежа;
 • Регулярно отчита извършената работа.
  Какво предлагаме:
 • Възможност да се присъедините към един от най-големите работодатели в България;
 • Сертификации и обучения, свързани с дейността;
 • Интересна и предизвикателна работа като част от добре интегриран и динамичен екип;
 • Отлични възможности за реализация и развитие;
 • Постоянен трудов договор и спазване на всички изисквания по кодекса на труда;
 • Високо за сектора заплащане;
 • Баланс между работа и личен живот, приятелска работна среда.
  Успешните кандидати притежават:
 • Умения за работа в екип и колегиалност;
 • Умения за работа с крайни срокове;
 • Личностни качества - дисциплинираност, инициативност, комуникативност, вежливост;
 • Завършено средно образование;
 • Умения за работа на компютър - Microsoft Office, Internet;
 • Шофьорска книжка кат. „Б”;
 • Познания по електробезопасност на труда и работа с ел. уреди;
 • Предимство ще имат кандидати с придобита квалификация по следните специалности: електроника, компютърни системи и технологии, автоматика или друга техническа, подходяща за длъжността;
 • Една година професионален опит на сходна позиция в телекомуникационен или друг технически сектор е предимство.
  Ако се интересувате, моля, изпратете ни вашата автобиография на български език на мейл адрес: jobs@bulsat.com